Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR TOOLIT

1. Allmänna Villkor

1.1 Toolit AB, organisationsnummer 559021-8250 Adress: Lundagatan 39 A, 117 27 Stockholm (”Toolit”) tillhandahåller en digital marknadsplats (”Appen”) som är en annonsplatsform för Annonsör och Användare (“Tjänsten”) och information som presenteras på Toolits hemsida (”Webbplatsen”) (www.toolit.se).

1.2 Användarna i Tjänsten definieras som (”Användarna”) om det avser någon skyldighet som rör dem båda. (”Kunden”) och (”Hantverkaren”) om det är något som rör dessa Användare enskilt. 

1.3 Privatpersoner och företag (”Kunden”) kan lägga upp annonser för hantverksjobb de vill ha utförda.    

1.4 Med Hantverkare menas Snickare, Målare, Platssättare, Golvläggare, Vvs, samt Elektriker och alla dessa yrkeskategorier går under benämningen (“Hantverkaren”) och samtliga dessa kan lämna offert på olika uppdrag beskrivna av Kunden.

1.5 En extern annonsör(”Annonsör”) menas ett företag eller privatperson som annonserar i Appen eller på Webbplatsen.

1.6 Genom att skapa ett konto i Tjänsten accepterar Kunden och Hantverkaren vid var tid gällande Användarvillkoren (“Villkoren”) för användning av Tjänsten. Villkoren finns alltid tillgängliga på Toolits webbplats. Vi rekommenderar er att skriva ut en kopia av Allmänna villkoren.

1.7 Toolit förbehåller sig rätten att ändra Villkoren från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Villkoren på Webbplatsen och i Appen. De ändrade Villkoren blir direkt gällande för nya Användare från och med det datum de publiceras på Webbplatsen eller i Appen och efter 30 dagar från publicering för befintliga Användare.

1.8 Användaren förbinder sig att hålla sig uppdaterad om innehållet i Villkoren för all användning av Toolits tjänster.

2. Allmänt om tjänsten och registrering

2.1 Toolit erbjuder användare en möjlighet att nyttja Tjänsten genom att registrera sig. För att ingå avtal och registrera dig som Användare måste du vara minst 18 år gammal. Endast fysiska personer kan registrera sig som Kunder av Tjänsten, dock kan en juridisk person vara kund om det är en fysisk person kopplad till då man loggar in med bankID. Hantverkaren får ingå avtal med Tjänsten med bolagsnamn förutsatt att all nödvändig information, så som Hantverkarens namn, adress, organisationsnummer, innehavande av F/FA-Skattsedel som är knutet till dess bolag finns med.

Möjlighet till att använda sig av ett frilansbolag där Hantverkaren kan fakturera ifrån är okej. Detta gäller ej Hantverkare som vid färdigställt arbete behöver lämna längre garanti som till exempel elektricitet och våtrum då det krävs en juridisk person som tillhandahåller behörigheten. Då gäller ej frilansbolag.

2.2 Tjänsten tillhandahålls inte personer som tidigare har brutit mot Villkoren, eller tidigare av Toolit tillhandahållna villkor eller tillämplig lag. Eller om användaren har blivit nekad eller blockerad av Toolit.

2.3 Toolit förbehåller sig även rätten, att efter eget gottfinnande, stänga av Användare som använder Tjänsten i strid med Villkoren, tillämplig lag, misstanke om penningtvätt, brottslig aktivitet eller på ett sätt som annars framstår som oacceptabelt för Toolit.

2.4 Toolit äger rätt att begränsa tillgängligheten till Tjänsten och Appen i den omfattning som Toolit bedömer är nödvändig för att uppdatera och förbättra dessa. Kompensation kan ej utkrävas för sådana störningar oavsett tidsram.

3. Immateriella rättigheter

3.1 Toolit innehar de immateriella rättigheterna till film, ljud, text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt av och för Användaren i Tjänsten. Detsamma gäller den bakomliggande programkoden för Appen. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Appen och Tjänsten.

3.2 Toolit innehar de immateriella rättigheterna till de uppdragsbeskrivningar, inklusive film, ljud, text samt bilder, som lämnas i Tjänsten av Användaren. Dessa kan komma att publiceras i Toolits kanaler och användas i marknadsföringssyfte.

3.3 Generellt är det godkänt att länka till Toolit, men däremot vill vi att besökare flyttas till vår domän och att länken inte är integrerad på andra webbsidor. Alla former av inbäddning och “hot-linking” är förbjudet. Detta kräver vårt godkännande. Detsamma gäller länkning i större skala eller i en kommersiell kontext.

3.4 Användaren och Annonsören får inte indexera innehållet på Webbplatsen eller Appen.

3.5 All otillåten användning av Toolits immateriella rättigheter kan medföra ersättningsskyldighet och/eller straffansvar.

4. Användargenererat innehåll

4.1 Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en Användare av Tjänsten skapar och lägger upp på Webbplatsen eller i Appen, som till exempel film, bild, ljudinspelningar och text (”Användargenererat Innehåll”).

4.2 Användaren och Annonsören garanterar att de innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade Innehållet, antingen genom att de själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis film, bild eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dem tillstånd att använda det Användargenererade Innehållet på Webbplatsen och i Appen enligt Villkoren.

4.3 Användaren och Annonsören garanterar att det Användargenererade Innehållet inte innehåller annans upphovsrättsligt skyddade material, logotyp eller annan immateriell rättighet som du inte har fått rättighetshavarens tillstånd att använda.

4.4 Användaren och Annonsören garanterar att de sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade Innehållet (exempelvis i en bild eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade Innehållet och att Toolit även kan komma att använda det Användargenererade Innehållet i marknadsföringssyfte.

4.5 Genom att lägga upp Användargenererat Innehåll vid införandet av en annons, ger Användaren och Annonsören Toolit en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade Innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidare upplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Toolit får även använda det Användargenererade Innehållet i marknadsföringssyfte. Toolits rättigheter kvarstår även efter att en annons har tagits bort.

4.6 Användaren efterger härmed alla krav på ersättning från Toolit för Toolits användning av det Användargenererade Innehållet.

4.7 Om Användaren eller Annonsören publicerar copyright skyddat material, är Användare betalningsansvarig för det skadeståndsanspråk som riktats mot Toolit. Användaren åtar sig att betala hela beloppet för copyright intrånget som Toolit kommer att fakturera Användaren eller Annonsören.

5. Användning av tjänsten

5.1 Användaren är ansvarig för att de namn- och kontaktuppgifter som finns registrerade i Tjänsten är korrekta och aktuella. Vidare ansvarar Användaren för att uppdragsbeskrivningen innehåller korrekt och relevant information om det jobb som Kunden önskar få utfört. Toolit har rätt att göra ändringar i uppdragsbeskrivningen i syfte att göra den mer relevant och tydlig eller i syfte att ta bort otillåtet eller olämpligt innehåll, utan att meddela Användaren. Toolit kan även komma att kontakta Användaren för att inhämta ytterligare information om det uppdrag som Kund önskar få utfört.

5.2 Det är endast du som har registrerat dig som Användare som får lägga upp arbeten eller annonsera utifrån det registrerade kontot. Det är inte tillåtet att låta en annan person använda ditt konto i Toolit. Du åtar dig att se till att andra personer inte kan få tillgång till ditt konto eller använder Tjänsten i ditt namn. Vid bekräftande av Om du har anledning att misstänka att någon obehörig har tillgång till ditt konto i Toolit åtar du dig att omedelbart kontakta oss så att vi kan spärra ditt konto i avvaktan på utredning.

Användaren behöver vid varje jobb någon del i Villkoren godkänna för att hänvisande till Villkoren runt skyldigheter för jobbet kan styrkas.

5.3 När Hantverkaren svarar och blir godkänd att utföra ett uppdrag via Tjänsten så är du att anse som part i ett avtal mellan Hantverkare och Kund. Efter ett godkännande av priset som Hantverkaren har uppgett sker en Swish betalning till Toolits klientmedelskonto med detta belopp. Vid inloggning i Appen via bankID har Toolit säkerställt Användarens identitet. Vid godkännande av val av Hantverkare av Kund samt när Hantverkare har åtagit sig att utföra jobbet anses de juridiskt bindande av både Kund och Hantverkare att efterfölja Villkoren. Kunden och Hantverkaren har genom godkännande av Villkoren godkänt att pengarna ska deponeras på Toolits klientmedelskonto. Pengarna deponeras på Toolits klientmedelskonto tills arbetet är utfört. Godkännande av arbetet sker efter det är utfört och gärna tillsammans med Hantverkaren och genom att Kunden godkänner arbetet medger ni som Kund att Toolit får utbetala Hantverkarens belopp till Hantverkarens angivna konto samt Toolits tar sin del av överenskommen annonskostnad.

5.4 Hantverkaren får det redovisade deponerade beloppet när arbetet är godkänt, Toolit får i samband med redovisningen av utbetalning på det deponerade beloppet avräkna och erhålla avtalad och förfallen betalning av annonskostnaden för Tjänsten.

5.5 Om tvist mellan Kund och Hantverkare avseende redovisningen uppstår, ska redovisningen ske först när tvisten är löst enligt förlikning eller genom lagakraftvunnen dom. Redovisning kan även ske i enlighet med Kunden och Hantverkarens gemensamma skriftliga begäran, Toolit har då rätt att ta ut det avtalade beloppet enligt avtalet om Toolit inte har stridigt mot något i Villkoren eller lag.

5.6 Användaren ansvarar för allt innehåll som Kund laddar upp eller på annat sätt genererar inom ramen för Tjänsten och är skyldig att tillse att det inte strider mot lag eller gör intrång i tredje mans rättigheter, samt att det inte har ett innehåll som kan uppfattas som kränkande eller stötande för vare sig folkgrupper eller enskilda individer. Detta gäller såväl film, texter som bilder. Detta gäller även innehållet på andra webbplatser som Användaren länkar till i Tjänsten. Överträdelse mot dessa Villkor kan innebära att annons raderas och i allvarliga fall att Användaren blir permanent avstängd från Tjänsten.

5.7 Du som Användare ansvarar själv för att till Skattemyndigheten på ett korrekt sätt deklarera enligt skatteverkets rådande regler, Du som Hantverkare får den ersättning du erhåller genom att utföra uppdrag mot betalning som har annonserats i Tjänsten. Kunden ansvarar själv vid bekräftelse i Tjänsten om att använda ROT och RUT-avdrag att denne uppfyller villkoren från Skatteverket. Användaren ansvarar själva för eventuella skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med användande av Tjänsten, till exempel för betalning av eventuella skatter och avgifter inklusive sociala avgifter som kan komma att utgå. För vidare information om frågor relaterade till skatt så hänvisar Toolit till din lokala skattemyndighet. Toolit hålls inte ansvariga för fel uppgifter angivna av Användare och kan inte ställas till svars eller krävas på skadestånd för fel uppgifter.

5.8 Hantverkaren förbinder sig att under hela perioden som Hantverkaren är ansluten till Tjänsten inneha F/FA-skattsedel, följa svensk lag samt följa beslut och rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Konsumentombudsmannen (KO), Branschorganisationer och andra relevanta myndigheter i händelse av tvist med Kund.

5.9 Om du som Hantverkare nyttjar externa fakturerings företag som till exempel Frilans Finans och vill kunna utföra uppdrag med ROT och RUT behöver detta företag ha funktionen att kunna ställa ut fakturor med ROT och RUT.

6. Regler för annonsering

6.1 Det är inte tillåtet att annonsera ovederhäftiga/orealistiska erbjudanden. Toolit förbehåller sig rätten att ta bort en annons eller ett jobb som anses falla inom denna kategori.

6.2 Det är inte tillåtet att som Kund lägga till fler saker i ett jobb efter det att en annons har publicerats. Skapa då i stället en till annons.

6.3 Du åtar dig att lämna de upplysningar om det material eller de saker som din annons innehåller och som Toolit vid var tid efterfrågar samt garanterar genom din publicering av annonsen att de lämnade upplysningarna är korrekta och fullständiga.

6.4 Missbruk kan komma att polisanmälas.

7. Relationen mellan användare

7.1 Toolit är inte part i avtalet mellan Kund och Hantverkare utan tillhandahåller en annonsplattform samt en betallösningar. Toolit har således inget ansvar eller någon ersättningsskyldighet gentemot Tjänstens användare för avtal de träffat med varandra genom nyttjandet av Tjänsten, inte heller kan Toolit ses som part vid reklamation eller dolt fel, där ansvarar Hantverkaren direkt mot kunden.

7.2 Toolit är endast part mellan användarna i enlighet med överenskommen summa för deponering av pengar på klientmedelskontot tills att arbetet är utfört och godkänt. Vid tvist återbetalas summan till Kund tills det att tvisten är löst, Toolit förbehåller sig rätten att kunna ta betalt vid lagakraftvunnen dom av antingen Kund eller Hantverkare, eller löst tvist Användarna sinsemellan. Toolit kan inte hållas ansvariga för det som beslutats enligt Lag.

7.3 Vid eventuell tvist mellan Användarna skall detta lösas först och främst Användarna emellan, och utan Toolits inblandning. Om detta ej går så är det Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller en tingsrätt som får avgöra utfallet i ärendet.

8. Omdömen

8.1 Toolit strävar efter att hålla hög kvalitet i Tjänsten och möjliggöra kontakten mellan seriösa Hantverkare och Kunder. Därför uppmuntrar Toolit Kunder att lämna ett omdöme om Hantverkaren efter utfört uppdrag. Med anledning av detta kan Kunden komma att bli kontaktad av Toolits Kundservice i syfte att utvärdera Hantverkarens arbete.

8.2 För att säkerställa omdömets äkthet måste Kunden uppge sitt namn vid lämnande av omdöme. Omdömet publiceras sedan med Kundens namn.

8.3 Toolit tar inte ansvar för innehållet i omdömen lämnade av Kunders eller svar lämnade av Hantverkare, men förbehåller sig rätten att avlägsna omdömen/svar som är i strid med lag eller som kan uppfattas som kränkande eller stötande eller på annat sätt otillbörliga.

8.4 Hantverkaren godkänner att Kunder kan lämna omdömen om uppdrag som Hantverkaren utfört.

8.5 Hantverkaren äger inte rätt att begära borttag eller korrigering i lämnade omdömen, men har möjlighet att svara på Konsumentens omdömen. Hantverkarens svar publiceras på Toolits webbplats i anslutning till Kund omdöme. Toolit förbehåller sig dock rätten att kunna ta bort svar som är olämpliga, står i strid med lag eller som kan uppfattas som kränkande.

9. Betalningar

9.1 Genom Tjänsten har Kunden och Hantverkare möjlighet att skicka och ta emot betalningar för annonsering eller av Kund för annonserade arbeten.

9.2 Toolit tar betalt från Kunden för annonsering av arbete, idag 0 KR. Toolit tar betalt från Hantverkaren för förmedling av kontaktuppgifter, idag 195 KR ink moms. Toolit tillhandahåller ett klientmedelskonto och detta anses inte rent juridiskt vara en betalning, utan det är en deponering och utbetalas först villkoren är uppfyllda och då pengarna överförs till den rättmätiga ägaren. Toolit tar betalt för annonsplatser från Annonsör som vill annonsera i tjänsten eller på Toolits hemsida.

9.3 Det är inte tillåtet att som Hantverkare part be om betalning utanför plattformen eller att be om en högre ersättning utanför Tjänsten. Yrkar Hantverkaren på mer betalt för jobbet kan Kunden istället lägga upp ett till jobb i Tjänsten.

9.4 När Kunden och Hantverkaren har bekräftat pris via Appen förbehåller Toolit sig rätten att att ta ut sitt arvode på det avtalade beloppet även fast det sker en priskorregering nedåt. Då kommer Toolit göra en enskild bedömning utifrån vad som har skett. Detta för att förhindra systematisk priskorrigering i efterhand och undvika andra betallösningar utanför applikationen. Om detta uppdagas kan Toolit välja att stänga av Kunden och/eller Hantverkaren.

9.5 Utbetalningar till Hantverkarens registrerade bankkonto sker vid godkännande av jobbet i Appen av Kund part.

9.6 Toolit tar ut en annonskostnad för varje utfört jobb, vilken kan variera i tid och marknad. I Sverige är kostnad för förmedling av kontaktuppgifter 195kr ink moms per jobb för Hantverkare. Kund betalar i Sverige 0 KR för uppläggande av annons.

9.7 Annonskostnaden dras ifrån Hantverkarens ersättning.

9.8 Kunden har upp till 2 veckor att begära ett kostnadsfritt förbättringsjobb om arbetet uppdagas att det är undermåligt och/eller ej fackmannamässigt utfört. Kontakten sker direkt mellan Kunden och Hantverkaren. Utförande av förbättringsjobb behöver inte vara inom detta 2 veckors fönster.

9.9 Hantverkaren åtar sig att utföra ett förbättringsjobb kostnadsfritt om arbetet faktiskt är undermåligt och/eller ej fackmannamässigt utfört. Toolit ej part i detta förfarande gällande förbättringsjobb, kommunikation och utförande sker direkt mellan Hantverkare och Kund.

9.10 Om hantverkare ej dyker upp kan kunden välja att boka om tiden eller boka av och då få full återbetalning av den deponerade summan.

9.11 Kunden betalar ingenting vid publicerande av annons utan endast vid godkännande av hantverkare. Först vid godkännande av utfört jobb betalas de deponerade pengarna från Toolits klientmedelskonto ut till Hantverkare samt Toolits avgift.

9.12 Hantverkaren har skyldighet att vid förbättringsjobb eller icke fackmannamässigt väl utfört jobb åtgärda dessa. Vid tvist återbetalar vi fullt deponerad summa för jobbet till Kund tills att tvist är löst antingen Användarna sinsemellan eller vid lagakraftvunnen dom. Toolit förbehåller sig rätten att skicka faktura på tidigare överenskommen summan till Kund och betala ut till dess rättmätiga ägare, vid utfall till Hantverkarens fördel tar Toolit ut sin avgift, Ej om Kund vinner.

9.13 Kunden kan avbryta köpet 24 timmar innan anvisad tid och få tillbaka fullt deponerade pengar.             

9.14 Hantverkaren är medveten om Kundens rättighet till full återbetalning via ångerrätten upp till 24 timmar före avsatt tid för utförande av jobbet, Hantverkare har då ingen rätt till ersättning om avbokning sker minst 24 timmar före.

9.15 Båda parter av användarna skall agera solidariskt I ärendet.

10. Tredjepart samarbeten

10.1 (Swish) Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor eller genom att fortsätta använda Appen och utföra för vilka du får betalt eller som Kund få jobb utförda och betala, blir du också bunden av Swish’s allmänna villkor, som kan ändras från tid till annan av Swish.

10.2 Toolit är en annonsplattform för hantverkartjänster och pris är enligt avtal mellan part Hantverkare samt Kund. Priser i Tjänsten är ink moms för kund och ex moms för Hantverkare, tillval nyttjande av ROT och RUT finns för Kund.

10.3 Under stycke 7 § 1, 2 och 3 framgår att Toolit inte lämnar någon garanti vid användande av Tjänsten utan det föreligger Kund själv att ta kontakt med Hantverkare. Hantverkare åtar sig enligt stycke 9 § 8, 9 att kostnadsfritt åtgärda förbättringsjobb samt undermåligt utfört arbete kostnadsfritt om detta anmäls senast 2 veckor efter utfört arbete. Hantverkaren lämnar garantier runt reklamation enligt distansavtal samt vid undermåligt utfört jobb.

10.4 Kunden har 14 dagars ångerrätt från publicerad annons, Från att kunden godkänner Hantverkare i Appen avsäger sig kunden rätten till ångerrätt ienlighet med nedanstående stycke. ”Vid distansköp samtycker kunden till att tjänsten ska utföras samt att frivilligt avsäga sig all ångerrätt av tjänster enligt denna offert enligt 10 och 11 § lag (2205:59)”

10.5 Leveranstider och logistik är enligt överenskommelse mellan parterna Kund och Hantverkare.           

10.6 (BankID) Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor eller genom att fortsätta använda Appen och utföra för vilka du får betalt eller som Kund få jobb utförda och betala, blir du också bunden av allmänna villkor, som kan ändras från tid till annan av respektive bank ditt BankID är knutet till.

11. Användande av kampanjkod

11.1 För att nyttja rabatten relaterad till en kampanjkod ska koden senast anges i samband med publicering av en annons. En kampanjkod som berättigar en rabatt kan endast göras gällande för de annonskategorier där en annonsör betalar för att få hjälp.

11.2 Om inget annat kommuniceras i samband med kampanjkoden är den förknippade rabatten endast giltig vid det första tillfället en annonsör bekräftar och betalar en hämtning eller leverans.

12. Skadeersättning

12.1 Du som Användare åtar dig att hålla Toolit skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat eller copyright skyddat innehåll, eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

13. Toolit ansvar

13.1 Toolit tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick. Toolit förbehåller sig rätten att förändra Tjänsten utan föregående meddelande till dig som Användare.

13.2 Toolit lämnar inga garantier gällande Tjänstens funktion eller tillgänglighet och garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Som användare är du medveten om att driften av Webbplatsen och/eller Appen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Toolit kontroll.

13.3 Toolit ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten, och ansvarar inte heller i övrigt gentemot dig för direkta eller indirekta skador eller förluster som direkt eller indirekt orsakats av din användning av Tjänsten eller av att du inte kunnat använda Tjänsten eller av dess innehåll.  

13.4 Bestämmelser i dessa Villkor ska inte begränsa Toolit ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet eller enligt tvingande lag.

13.5 Toolit förbehåller sig rätten att stänga av dig som Användare från Tjänsten samt att upphöra att tillhandahålla del eller hela Tjänsten om det sker en regulatorisk förändring eller genom myndighetsbeslut som begränsar Toolits möjligheter att tillhandahålla Tjänsten.

13.6 Toolit är ej att anse som part i eventuell tvist mellan Användarna. Paragraf 7.3 fastslår att det först och främst skall lösas sinsemellan Användarna och om det ej går så är det upp till ARN eller en tingsrätt att göra bedömning och ge utfall i ärendet.

14. Personuppgifter

14.1 Toolit behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR vid var tid gällande Personuppgiftspolicy och kommer spara Användarens uppgifter endast så länge som det är nödvändigt, Vi raderar din information när den inte längre är relevant.

15. Ångerrätt & avbokning

15.1 Du är medveten om att det inte föreligger någon ångerrätt om du påbörjar utnyttjandet av Tjänsten inom 24 timmar av överenskommen tid med Hantverkare, avbokningsskydd gäller upp till senast 24 timmar före överenskommen tid med Hantverkaren. Vid avbokning efter 24 timmar återbetalas överenskommet belopp minus Toolits förmedlingskostnad till Kund. Vid systematisk avbokning eller vid uppmaning att betalning skall ske utanför Tjänsten av någon av Användarna kan Toolit efter undersökning förbehålla sig rätten att vid misstanke av betalning utanför Appen stänga av Kund och / eller Hantverkare.

16. Överlåtelse av ditt avtal med Toolit

16.1 Genom att acceptera Villkoren godkänner du att avtalet som du har ingått med Toolit, utan ditt samtycke, kan överlåtas till annat bolag.

17. Force majeure

17.1 Toolit ska vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av ett visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet kan bland annat anses lagändringar, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, krig, naturkatastrof, epidemi, pandemi eller fel i större tele- eller datanät.

18 ROT och RUT

18.1 Allmänt om Rot och Rut

Du använder rot- och rutavdraget genom att utföraren gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. När du sedan har betalat begär utföraren utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket beviljar utbetalning till utföraren förifylls beloppet i din inkomstdeklaration. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rot- och rutavdraget. Det är särskilt viktigt om du också nyttjar skattereduktion för installation av grön teknik under året.

Rotavdragets och rutavdragets storlek

Rotavdraget och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 75 000 kronor per person och år. Rotavdraget får dock högst vara 50 000 kronor per år. Du kan inte få 50 000 kronor för varje bostad du har. Det finns dock inget maxbelopp per fastighet. Så flera personer kan dela på arbetskostnaden och få rotavdrag eller rutavdrag i samma bostad. Du kan få rotavdrag med som mest 30 procent av arbetskostnaden och rutavdrag med som mest 50 procent av arbetskostnaden. 

Se hur mycket rot- och rutavdrag du använt

I Skatteverkets tjänst Rot och rut -mina avdrag, kan du se hur mycket rot- och rutavdrag du har använt. Tänk på att informera utföraren som du har anlitat om du redan har utnyttjat en del av avdraget. Då kan de göra rätt avdrag på din faktura. Hämtat från www.skatteverket.se

18.2 Om Kund ej uppfyller kraven för att få ROT och RUT avdrag blir Kunden betalningskyldig denna summa till Hantverkaren. Detta genom Tjänsten eller extern faktura utställd av Hantverkaren.

19 Allmänt

19.1 Har du generella frågor kring din upplevelse med Toolit är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi läser, undersöker, utvärderar och svarar på alla inkommande frågor. Krävs det så hör vi av oss till eventuellt andra involverade parter, såsom till exempel en annan Toolit-användare. Vi håller dig uppdaterad med utveckling och status i just ditt ärende via mail eller chatten i Appen. Du kan närsomhelst du vill höra av dig med kompletterande information eller övriga frågor rörande ditt ärende.

Kontaktuppgifter

Toolit AB  

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag skall gälla avseende dessa Allmänna Villkor och tvister ska lösas i svensk domstol.

Senast uppdaterad version 2021-10-04